Необходими Документи

 

Трудови досиета на работещите в предприятието

трудови договори,

допълнителни споразумения,  

документи за квалификация и правоспособност,  

заповеди и молби за платен или неплатен отпуск,  

документи, изискуеми при сключването на трудов договор, медицински свидетелства

длъжностни характеристики;  

справки и уведомления за регистрация на трудови договори в ТД на НАП

решения на ТЕЛК

Досиета на работниците и служителите с прекратени трудови правоотношения от предходен период до момента на проверката

Заповед за прекратяване и документи по прекратяването на трудовите договори

Заповеди и молби за платен или неплатен отпуск;

Справки и уведомления за регистрация на трудови договори и заповеди за прекратяване на трудови правоотношения в ТД на НАП;

Присъствени форми за явяване и неявяване на работа; графици за работа;

Заповед за сумирано изчисляване на работното време

Заповед за извънреден труд

Заповед за удължено работно време

Разплащателна ведомост / фишове за заплата. Документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения;

Правила за организацията на работната заплата

Правилник за вътрешния трудов ред

Група ( 5-50 човека) / Комитет( над 50 човека) по условия на труд

Заповед за общо събрание за избор на представители на работниците (ГУТ- 2/2 работодател- работник; КУТ 4-10 равен брой от страна на работодателя и работниците)

Протокол от събранието за избраните представители

Заповед за определяне на представители от страна на работодателя в ГУТ/КУТ

Учредителен протокол след събранието

План за дейността на ГУТ/КУТ

Протоколи от заседанията на ГУТ/КУТ на 3 месеца

Заповед за обучение по нар.4 на ГУТ/КУТ в едномесечен срок от събранието

Удостоверение за обучение на ГУД/КУТ нар №4

Програма за обучение на КУТ/ГУТ по нар №4

Физиологичен режим на труд и почивка – при нощен труд и сменна работа

Дневник за издаване на трудови книжки

Трудови книжки

Списък с места и длъжности определени за лица с намалена работоспособност

Заповед за комисия по трудоустрояване  

Протокол от заседание на комисията по трудоустрояване  

Списък с места и длъжности определени за лица с намалена работоспособност ( до 31.01 ежегодно се подава за предстоящата година при предприятия с над 50 работни места)

Специална книга за отчитане на положения извънреден труд; Книга за удължаване на работното време  

Книги за инструктаж по безопасност на труда, заповед за провеждане; програми за инструктаж; Документи за проведен начален инструктаж, в т.ч. и на подизпълнители  

Заповед за избор на длъжностно лице по безопасност и здраве

Заповед за видове и периодичност на инструктажа  

Програма за начален инструктаж  

Програма за периодичен инструктаж, предпътен инструктаж  

Програма за обучение на инструктиращото лице  

Извънреден инструктаж  

Удостоверение за обучение на ръководството  

Служебна бележка за проведен начален инструктаж  

Протоколи от извършени измервания на параметрите на работна среда  

Протоколи от извършени измервания на електрическата инсталация (преходното съпротивление на заземителната инсталация); импеданса на контура (фаза-защитен проводник)  

Заповед електрообзавеждане

Оценка на риска; програма за намаляване и отстраняване на риска  

Заповед за оценка на риска (координираща работна група)  

Програма за оценка на риска  

Методика за оценка на риска  

Оценка на риска  

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА  

Заповед за периодичност за оценка на риска  

Правила за безопасна работа за видовете дейности  

Списък на лични предпазни средства и специално работно облекло; Документи, удостоверяващи раздаването;  

Списък на личните предпазни средства  

Документ удостоверяващ получаванeто - подпис за получаване или фактура за закупуване  

Списък за работно и униформено облекло; Документи, удостоверяващи раздаването им  

Списък за работно/униформено облекло  

Документ удостоверяващ раздаването  

Договор за обслужване от Служба по трудова медицина  

Договор за обслужване на електрообзавеждането – задължителен, ако има производство  

Застраховка за риска “трудова злополука”; Списък на застрахованите лица  

Списък на съоръженията с повишена опасност и ревизионни книги за проверка  

Съвместни мероприятия по чл.18 от ЗЗБУТ, съвместна програма за оценяване на риска – когато има повече от 2 фирми на една работна площадка. Сключва се споразумение да се запознаят работниците на другата фирма с риска  

План за бедствия и аварии  

Карта за бедствия и аварии  

Анализ на здравното състояние  

Декларация/Уведомление по чл.15  

Пълномощно за подаване на Декларация/Уведомление по чл. 15  

Други заповеди  

Заповед за лице, което да представлява дружеството в отсъствие на работодателя  

Заповед за аптечка  

Заповед за регистриране на трудови злополуки