ИНСТРУКЦИЯ ПРИ РАБОТА С ХЛАДИЛНИ ШКАФОВЕ, ВИТРИНИ И КАМЕРИ

 

Общи положения

 1. Настоящите правила и инструкции са разработени на основание чл. 277 от КТ.
 2. Целта на правилата и инструкциите е да се осигури здраве и безопасност при работа.
 3. Правилата и инструкциите обхващат най-общите положения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и са в съответствие с нормативните изисквания.

Правила и инструкции

 1. На работа се допускат само само лица след медицински преглед и нямат противопоказания;преминали са начален инструктаж и инструктаж на работното място.
 2. Работещите подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ., бр. 16 /1987 г., изм. бр. 65/91, бр. и 102 /94 г).
 3. Работещите да са инструктирани, съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Данните за проведените инструктажи да се отразяват в книгите за инструктажи.
 4. Хладилните съоръжения трябва да бъдат монтирани от правоспособни специалисти.
 5. При оледяване на изпарителя ледът да не се откъртва, а да се изключи хладилният агрегат до размразяване на изпарителя.
 6. Периодично да се подсушават стените и пода на хладилното съоръжение, за да не се оледява и блокира изпарителя.
 7. Да не се използват метални предмети при почистване на изпарителя. Почистването да се извършва с разтвор на сода бикарбонат (сода за хляб) - 100 грама на литър вода - с използването на мека четка и чисти памучни парцали.
 8. Вратите на хладилните съоръжения да се държат отворени по възможност най-малко време, за да се избегне нахлуването на топъл и влажен въздух.
 9. Продуктите да се нареждат така, че помежду им и до стените да остава разстояние 3 - 4 см.
 10. Да не се съхраняват едновременно продукти, предаващи едни на други своята миризма.
 11. При повреда на хладилните съоръжения се обърнете към управителя.
 12. Да не се допуска разливането на вода и други течности по подовете на хладилните съоръжения.
 13. Не извършвайте действия и постъпки, чрез които може да увредите здравето си и да застрашите собствения си живот и живота на околните.