ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ФРИТЮРНИК

Общи положения

 1. Настоящите правила и инструкции са разработени на основание чл. 277 от КТ.
 2. Целта на правилата и инструкциите е да се осигури здраве и безопасност при работа.
 3. Правилата и инструкциите обхващат най-общите положения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и са в  съответствие с нормативните изисквания.

Правила и инструкции

 1. На работа се постъпва след извършен първичен медицински преглед и без установени медицински противопоказания за дадената работа.
 2. Работещите подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, съгласно Наредба № 3 (ДВ., бр. 16 /1987 г., изм. бр. 65/91, бр. и 102 /94 г).
 3. Работещите да са инструктирани, съгласно Наредба № РД-07-2 за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Данните за проведените инструктажи да се отразяват в книгите за инструктажи.
 4. Преди включването на фритюрника в електрическата мрежа да се огледат за неизправности: контакта, щепсела, захранващия кабел и нагревателите.
 5. Работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел е абсолютно забранена.
 6. Стриктно да се спазват указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа.
 7. При неизправност или съмнение за такава, незабавно изключете фритюрника и уведомете управителя.
 8. Забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на фритюрника и поправки на захранващия кабел и контакт, освен от оторизираните технически лица.
 9. Забранено е усукването, връзването и пречупването на захранващия кабел и застъпването му с други тежки предмети.
 10. Забранява се изключването на щепсела чрез издърпване на кабела от контакта; това трябва да става чрез издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на контакта.
 11. Необходимото количество мазнина да се налива до отбелязаното ниво.
 12. Чрез терморегулатора да се определи необходимата температура и след това с превключвателя да се включат нагревателите.
 13. Забранено е включването на нагревателите преди наливането на необходимото количество мазнина.
 14. Обработваните продукти да се поставят в специалната телена кошница, след като са добре отцедени, с оглед предотвратяване изпръскване с гореща мазнина.
 15. След приключване на работа първо да се изключат нагревателите чрез превключвателя, а след това терморегулаторът да се постави в нулево положение.
 16. След изстиване мазнината заедно с утайките да се излива от фритюрника и да се прецежда през специален филтър за следваща употреба.