Въпрос - Пожизнено решение за ТЕЛК

Въпрос - Пожизнено решение за ТЕЛК

Екипът на служба по трудова медицина Йоди-1 отговаря на различни въпроси, свързани с трудовата медицина и трудовото законодателство.

Въпрос:

Aко служител, който работи на трудов договор след като се е пенсионирал за навършени години, и има ТЕЛК решение, срокът на което изтича след пенсионирането, решението става ли пожизнено, и има ли право на облекчение от ДДФЛ

Отговор:

С промяната на ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ изм. и доп. ДВ. бр.70 от 9 Август 2013г. бе внесена промяна в чл. 14 (2) , която гласи

 

(2)(Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 08.04.2005 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2013 г., в сила от 09.08.2013 г.) Лицата с определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто, установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, както и лицата с намалена работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по правилника пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.

 

Следователно отговорът на въпросът е ДА, решението става пожизнено.