Задължение за сключване на договор със служба по трудова медицина

Имат ли задължение за сключване на договор със служба по трудова медицина юридически лица с нестопанска цел в обществена полза(фондация) в която има 1 лице по договор за управление и контрол?

Отговор:

Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателите да осигуряват обслужване на работещите от служба по трудова медицина (чл. 25 от ЗЗБУТ). Съгласно § 1., т.2 от допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ, работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. В тази връзка считаме, че юридическите лица с нестопанска цел следва да осигуряват обслужването на работещите от СТМ, независимо от вида на договора, по който те работят.