Eдин работник на 4 часа


ЕТ съм.Имам един работник на 4часа. Следва ли да сключвам договор с
трудова медицина?


Отговор:


Съгласно чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд,
имате задължение като работодател да осигурите обслужване на работещите от
регистрирани служби по трудова медицина